ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PODATKI I SKŁADKI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW


FELIS P. JAMROŻY M. SZLĘZAK-MATUSEWICZ J.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2024, wydanie IV

cena netto: 91.20 Twoja cena  86,64 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców


Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z jednej strony jako podatnicy są zobowiązani do rozliczenia zobowiązań na rzecz podmiotów publicznych (Skarbu Państwa, województwa, powiatu oraz gminy), z drugiej zaś jako płatnicy do obliczenia, pobrania i rozliczenia podatków i parapodatków w imieniu zatrudnionych pracowników.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wyeksponowano kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie ich rozliczeń i prowadzonej w związku z tym ewidencji. W nowym wydaniu uwzględniono zmiany prawne obowiązujące zasadniczo od 1 stycznia 2024 r.

Wprowadzenie

Część I. OGÓLNE ZAGADNIENIA PODATKÓW I PARAPODATKÓW

Rozdział 1. Wybrane aspekty opodatkowania

1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek
1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania
1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka
1.4. Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe
1.5. Pojęcie działalności gospodarczej w ustawach podatkowych
1.6. Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe

Część II. PODATKI DOCHODOWE

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

2.1. Podmioty uprawnione do opodatkowania w formie karty podatkowej
2.2. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie karty podatkowej
2.3. Stawki karty podatkowej
2.4. Decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe
2.5. Ewidencja podatkowa
2.6. Rozliczenie podatku

Rozdział 3. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

3.1. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego
3.2. Stawki podatku
3.3. Zasady opodatkowania zbycia składników majątkowych podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
3.4. Ewidencja podatkowa
3.5. Wysokość i rozliczenie podatku
3.6. Kredyt podatkowy
3.7. Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rozdział 4. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych na zasadach ogólnych

4.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
4.1.1. Przychody podatkowe
4.1.2. Koszty uzyskania przychodu
4.2. Ustalenie dochodu do opodatkowania
4.3. Ewidencja podatkowa
4.4. Podstawa opodatkowania i wybór sposobu opodatkowania
4.4.1. Sposób opodatkowania dochodu – opodatkowanie progresywne i liniowe
4.4.2. Odliczenia od dochodu
4.4.3. Ustalenie podatku do zapłaty
4.5. Zaliczki na podatek dochodowy

Rozdział 5. Rozliczenie wynagrodzeń pracowników

5.1. Przychody
5.2. Koszty uzyskania przychodów
5.3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
5.4. Pobór zaliczek na podatek dochodowy i podatku zryczałtowanego
5.5. Procedura obliczenia podatku i wynagrodzenia netto
5.6. Obowiązek składania deklaracji

Rozdział 6. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

6.1. Obowiązek podatkowy
6.2. Podatnicy CIT
6.3. Przychody podatkowe
6.3.1. Pojęcie
6.3.2. Przychody z zysków kapitałowych
6.3.3. Moment powstania przychodów
6.4. Koszty uzyskania przychodów
6.4.1. Pojęcie
6.4.2. Moment powstania kosztów
6.4.3. Wybrane pozycje kosztowe
6.5. Korekta przychodów lub kosztów
6.5.1. Szacowanie przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług
6.5.2. Korekta wynikająca z cen transferowych
6.5.3. Okres ujęcia korekty
6.6. Ustalanie podstawy opodatkowania
6.6.1. Zysk bilansowy a dochód podatkowy
6.6.2. Zwolnienia przedmiotowe
6.6.3. Odliczenia od dochodu
6.7. Szczególne zasady opodatkowania
6.7.1. Ryczałt od dochodów spółek
6.7.2. Dochody zagranicznych jednostek kontrolowanych
6.7.3. Przerzucone dochody
6.7.4. Przychody z budynków
6.7.5. Dochody z niezrealizowanych zysków
6.7.6. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych
6.7.7. Reżim holdingowy
6.7.8. Przychody nierezydentów
6.8. Zeznania podatkowe

Część III. PODATKI OD OBROTU

Rozdział 7. Podatek od towarów i usług (VAT)

7.1. Podatnicy VAT
7.2. Czynności podlegające opodatkowaniu
7.2.1. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
7.2.2. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
7.2.3. Eksport towarów
7.2.4. Import towarów
7.2.5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
7.2.6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
7.2.7. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
7.3. Miejsce świadczenia
7.3.1. Miejsce świadczenia dla usług
7.3.2. Miejsce świadczenia dla towarów
7.4. Obowiązek podatkowy
7.5. Podstawa opodatkowania
7.6. Stawki podatku
7.7. Podatek naliczony
7.8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
7.9. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku
7.10. Mechanizm podzielonej płatności
7.11. Ewidencje i deklaracje podatkowe

Rozdział 8. Podatek akcyzowy

8.1. Wyroby akcyzowe
8.2. Czynności podlegające opodatkowaniu
8.3. Podatnicy podatku akcyzowego
8.4. Zwolnienia podatkowe
8.5. Obowiązek podatkowy
8.6. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
8.7. Znaki akcyzy
8.8. Zapłata akcyzy
8.9. Deklaracje podatkowe i inne obowiązki sprawozdawcze

Rozdział 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

9.1. Czynności podlegające opodatkowaniu
9.2. Relacje między PCC i VAT
9.3. Wyłączenia oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
9.4. Obowiązek podatkowy
9.5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku
9.6. Zapłata, pobór i zwrot podatku

Część IV. PODATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 10. Podatek od nieruchomości

10.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości
10.2. Podatnicy podatku od nieruchomości
10.3. Stawki w podatku od nieruchomości
10.4. Obowiązek podatkowy. Terminy i sposób zapłaty podatku od nieruchomości
10.5. Zwolnienia podatkowe jako przykład preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości
10.6. Uprawnienia rady gminy w podatku od nieruchomości

Rozdział 11. Podatek rolny

11.1. Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym
11.2. Podatnicy podatku rolnego
11.3. Zasady ustalania i wysokość podatku rolnego
11.4. Obowiązek podatkowy, zapłata i pobór podatku
11.5. Preferencje podatkowe w podatku rolnym
11.5.1. Zwolnienia podatkowe w podatku rolnym
11.5.2. Ulgi podatkowe w podatku rolnym
11.5.3. Zbieg prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów
11.6. Uprawnienia rady gminy w podatku rolnym

Rozdział 12. Podatek leśny

12.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku leśnym
12.2. Zasady ustalania wysokości podatku leśnego
12.3. Podatnicy i ich obowiązki podatkowe w podatku leśnym
12.3.1. Obowiązki osób fizycznych
12.3.2. Obowiązki osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych
12.4. Zwolnienia podatkowe – jako jedyne preferencje w podatku leśnym
12.5. Uprawnienia rady gminy w podatku leśnym

Rozdział 13 Podatek od środków transportowych

13.1. Przedmiot opodatkowania w podatku od środków transportowych
13.2. Podatnicy podatku od środków transportowych i ich obowiązek podatkowy
13.3. Stawki w podatku od środków transportowych
13.4. Zwolnienia przedmiotowe i zwrot podatku od środków transportowych wykorzystywanych w transporcie kombinowanym – preferencje w podatku od środków transportowych
13.5. Uprawnienia rady gminy w podatku od środków transportowych

Część V. SKŁADKI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

Rozdział 14. System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych

14.1. Informacje ogólne
14.2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
14.2.1. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
14.2.2. Podstawa wymiaru składek
14.2.3. Stopy procentowe składek
14.3. Ubezpieczenie zdrowotne
14.4. Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
14.5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
14.6. Obowiązki rejestracyjne płatnika
14.7. Procedura wpłaty składek
14.8. Sankcje za niestosowanie się do obowiązku w zakresie ubezpieczeń

Bibliografia
Spis rysunków i tabel

418 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022