ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AFRYKAŃSKIE INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA


LIZAK W.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2012, wydanie I

cena netto: 55.00 Twoja cena  52,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa


Świat pozimnowojenny charakteryzuje się dużą dynamiką ról i pozycji międzynarodowych poszczególnych państw oraz grup państw w ramach istniejącego ładu międzynarodowego. Procesy przemian zachodzą także na kontynencie afrykańskim, dotychczas postrzeganym przede wszystkim przez pryzmat dystansów rozwojowych, tendencji autorytarnych w ramach systemów politycznych poszczególnych państw czy też konfliktów etnicznych i międzynarodowych. Reformy przeprowadzane zarówno w wymiarze wewnątrzpaństwowym, jak i w ramach instytucji powołanych dla pogłębiania współpracy międzynarodowej, które symbolizuje ukuty przez byłego prezydenta RPA Thabo Mbekiego termin „afrykański renesans”, stwarzają szanse na stopniową zmianę sytuacji mieszkańców kontynentu.

Wiesław Lizak swą książkę poświęcił właśnie analizie działań państw afrykańskich na rzecz stworzenia skutecznych i efektywnych środków reagowania w sytuacjach kryzysowych. Autor przedstawił w niej genezę, ewolucję i funkcjonowanie najważniejszych instytucji bezpieczeństwa i współpracy – począwszy od Organizacji Jedności Afrykańskiej, po prezentację Unii Afrykańskiej jako organizacji, której zadania i kompetencje mają być odpowiedzią na wyzwania rozwojowe i modernizacyjne, przed którymi stoi współczesna Afryka.

W literaturze polskiej nie było dotychczas monografii tak wszechstronnie przedstawiającej afrykańskie instytucje bezpieczeństwa.


Wiesław Lizak - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce , adiunkt w  Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 roku prezes Fundacji Studiów Międzynarodowych. Członek zespołu redakcyjnego i wieloletni współautor Rocznika Strategicznego. Zainteresowania badawcze: problemy państw rozwijających się, zwłaszcza stosunki międzynarodowe w Afryce, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, oraz konflikty międzynarodowe. Autor wielu artykułów poświęconych tej tematyce. Współredaktor naukowy m.in. tomów: Stosunki międzynarodowe w Afryce (wspólnie z J.J. Milewskim, Warszawa 2002) i Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji (wspólnie z M.F. Gawryckim, Warszawa 2006).


Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w Afryce
1.1. Afrykańskie granice
1.2. Sprzeczności etniczno-kulturowe
1.3. Gospodarka a afrykańskie konflikty
1.4. Słabość instytucji państwa
1.5. Ewolucja percepcji wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa w Afryce

Rozdział 2
Geneza afrykańskiego regionalizmu
2.1. Jedność Afryki – geneza i ewolucja idei
2.2. Kształtowanie się regionalnego mechanizmu współpracy w Afryce
2.3. Powstanie Organizacji Jedności Afrykańskiej

Rozdział 3
OJA a problemy bezpieczeństwa w Afryce w okresie zimnej wojny
3.1. OJA jako organizacja bezpieczeństwa regionalnego
3.1.1. Cele i zasady OJA
3.1.2. Organy OJA
3.2. Działania na rzecz dekolonizacji
3.3. Działania na rzecz regulowania sporów i konfliktów
3.3.1. Działania mediacyjne
3.3.2. Operacje pokojowe – misja w Czadzie
3.4. Kształtowanie się regionalnego mechanizmu ochrony praw człowieka

Rozdział 4
Ewolucja OJA jako organizacji bezpieczeństwa regionalnego po zimnej wojnie
4.1. Przesłanki ewolucji koncepcji i mechanizmów współpracy regionalnej w ramach OJA
4.2. Aktywizacja OJA po zakończeniu zimnej wojny – misje OJA w Rwandzie
4.3. Powstanie Mechanizmu Prewencji, Opanowywania i Rozwiązywania Konfliktów
4.4. OJA wobec wyzwań epoki pozimnowojennej – poszukiwanie nowych rozwiązań
4.4.1. Działania na rzecz stworzenia sił pokojowych
4.4.2. Działania na rzecz pokoju w ramach Mechanizmu Prewencji, Opanowywania i Rozwiązywania Konfliktów
4.5. Działania na rzecz utworzenia strefy bezatomowej w Afryce

Rozdział 5
Powstanie Unii Afrykańskiej
5.1. Przesłanki powstania Unii Afrykańskiej
5.2. Powstanie Unii Afrykańskiej
5.3. Formalnoprawne ramy działania Unii Afrykańskiej – powstanie Rady Pokoju i Bezpieczeństwa
5.3.1. Cele Unii Afrykańskiej
5.3.2. Zasady Unii Afrykańskiej
5.3.3. Organy Unii Afrykańskiej
5.3.3.1. Zgromadzenie Unii
5.3.3.2. Rada Wykonawcza
5.3.3.3. Wyspecjalizowane Komitety Techniczne
5.3.3.4. Parlament Panafrykański
5.3.3.5. Trybunał Sprawiedliwości
5.3.3.6. Instytucje finansowe
5.3.3.7. Komisja
5.3.3.8. Komitet Stałych Przedstawicieli
5.3.3.9. Rada Gospodarcza, Społeczna i Kulturalna
5.3.4. Powstanie Rady Pokoju i Bezpieczeństwa i jej kompetencje
5.4. Koncepcje reformy mechanizmów współpracy w ramach Unii Afrykańskiej

Rozdział 6
Aktywność Unii Afrykańskiej na rzecz stabilności, pokoju i bezpieczeństwa
6.1. Rozwiązywanie sporów i konfliktów
6.2. Afrykańskie siły pokojowe
6.3. Misje pokojowe Unii Afrykańskiej
6.3.1. Misja pokojowa w Burundi (AMIB)
6.3.2. Misja Unii Afrykańskiej w Sudanie (AMIS)
6.3.3. Misja Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)
6.4. Promowanie demokracji, praworządności i zasad dobrego rządzenia
6.5. Prawa człowieka w działalności UA
6.6. Działania w sferze społeczno-gospodarczej – NEPAD

Rozdział 7
Afrykańskie organizacje subregionalne i ich rola w kształtowaniu bezpieczeństwa
7.1. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej – ECOWAS
7.1.1. Powstanie i ewolucja ECOWAS
7.1.2. Problemy bezpieczeństwa w pracach ECOWAS
7.1.3. Misja ECOMOG w Liberii
7.2. Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju – SADC
7.2.1. Geneza i ewolucja współpracy w subregionie południowoafrykańskim
7.2.2. Mechanizmy współpracy SADC w sferze bezpieczeństwa
7.2.3. Operacja „Boleas” w Lesotho
7.3. Inne organizacje subregionalne
7.3.1. Unia Arabskiego Maghrebu – AMU
7.3.2. Wspólnota Państw Sahelu i Sahary – CEN-SAD
7.3.3. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej – CEEAC/ECCAS
7.3.4. Międzyrządowa Władza do spraw Rozwoju – IGAD
7.3.5. Wspólnota Wschodnioafrykańska – EAC
7.3.6. Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej – COMESA

Rozdział 8
Zmienność i ewolucja afrykańskiego systemu bezpieczeństwa
8.1. Ewolucja regionalnego systemu bezpieczeństwa
8.2. Czynniki ewolucji afrykańskiego systemu bezpieczeństwa
8.3. Efektywność działań regionalnych instytucji bezpieczeństwa

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osobowy
Mapy


528 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022