ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 145.19 137,93   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH


KRUPA-LIPIŃSKA K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 145.19 Twoja cena  137,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych

W książce omówiono problematykę związku przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności cywilnej.

Zagadnienia ujęte są w możliwie jak najbardziej praktyczny sposób, tzw. problem solution, czyli pod kątem rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się w praktyce. W pracy wykorzystano nowoczesne, zachodnioeuropejskie podejście do analizy powiązania conditio sine qua non, omawiając różne „scenariusze kauzalne”.

Autorka uwzględnia dwa wiodące projekty unifikacyjne prawa czynów niedozwolonych:

  • Principles of European Tort Law oraz
  • Draft Common Frame of Reference.

W książce znajdziesz m.in.:

  • klasyczną analizę związku przyczynowego w prawie, w tym:
  • zagadnienia teoretycznoprawne dotyczące relacji pomiędzy filozoficznym i prawniczym rozumieniem związku przyczynowego,
  • test conditio sine qua non,
  • analizę głównych teorii przyczynowości, m.in. teorii adekwatności;
  • powiązania typu conditio sine qua non;
  • zakres odpowiedzialności odszkodowawczej.

W opracowaniu omówiono podstawowe dla badań komparatystycznych nad związkiem przyczynowym systemy prawne: niemiecki, francuski, angielski i amerykański, a także inne porządki prawne, w tym np. prawo austriackie, holenderskie, belgijskie, włoskie, hiszpańskie, tureckie oraz chińskie.

Wykaz ważniejszych skrótów
Słowo wstępne

Rozdział 1
Związek przyczynowy w prawie i filozofii
1. Związek przyczynowy jako zagadnienie interdyscyplinarne
2. Związek przyczynowy w filozofii - wzmianka
2.1. Poglądy Davida Humea
2.2. Poglądy Johna Stuarta Milla
2.3. Poglądy Johna Leslieego Mackieego
2.4. Poglądy Davida Lewisa
3. Związek przyczynowy w prawie
4. Porównanie filozoficznego i prawniczego rozumienia związku przyczynowego
4.1. Potrzeba konfrontacji prawniczego i filozoficznego rozumienia związku przyczynowego
4.2. Relacja między prawniczym i filozoficznym rozumieniem związku przyczynowego - przegląd stanowisk
4.2.1. Poglądy utożsamiające prawnicze i filozoficzne rozumienie związku przyczynowego
4.2.2. Poglądy negujące utożsamianie prawniczego i filozoficznego rozumienia związku przyczynowego
5. Utożsamianie potocznego i prawniczego rozumienia związku przyczynowego
6. Istnienie odpowiedzialności odszkodowawczej pomimo braku związku przyczynowego w rozumieniu filozoficznym
6.1. Związki normatywne
6.2. Zaniechanie - zagadnienia teoretycznoprawne
6.2.1. Negacja istnienia przyczynowości zaniechania
6.2.2. Aprobata istnienia przyczynowości zaniechania
6.2.3. Stanowisko, według którego istnieje zarówno zaniechanie przyczynowe, jak i nieprzyczynowe
6.3. Utrata korzyści {lucrum cessanś)
6.4. Oddziaływania psychiczne
6.5. Stworzenie możliwości do wyrządzenia szkody przez inną osobę
6.6. Związki między warunkami a skutkiem
7. Konkluzje

Rozdział 2
Powiązanie typu conditio sine qua non
1. Test conditio sine qua non
1.1. Istota powiązania typu conditio sine qua non
1.2. Obiektywny charakter powiązania typu conditio sine ąuanon
1.3. Izolacja badanej przyczyny z całokształtu okoliczności
1.4. Hipotetyczna eliminacja badanego zdarzenia z całokształtu okoliczności
1.5. Czy hipotetyczna eliminacja odnosi się do całości zdarzenia, czy jedynie do jego bezprawnego elementu?
1.6. Wyniki przeprowadzenia testu conditio sine qua non
1.7. Modyfikacja testu conditio sine qua non
1.8. Standard dowodu związku przyczynowego
1.9. Test conditio sine qua non jako element analizy kauzalnej
2. Zaniechanie jako conditio sine qua non
2.1. Istota zaniechania
2.2. Zaniechanie prawnie relewantne dla ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej
2.2.1. Obowiązek podjęcia określonego działania
2.2.2. Możliwość podjęcia działania
2.2.3. Powiązanie kauzalne pomiędzy zaniechaniem i skutkiem szkodzącym
3. Przyczynowość hipotetyczna
3.1. Metodologiczna kwalifikacja przyczynowości hipotetycznej
3.2. Możliwość kompensacji poszkodowanego w razie istnienia przyczyny hipotetycznej
4. Legalne zachowanie alternatywne
4.1. Możliwość kompensacji poszkodowanego w razie istnienia legalnego zachowania alternatywnego w analizie prawnoporównawczej
4.1.1. Prawo niemieckie
4.1.2. Prawo francuskie
4.2. Metodologiczna kwalifikacja legalnego zachowania alternatywnego w prawie polskim
4.3. Możliwość kompensacji poszkodowanego w razie istnienia legalnego zachowania alternatywnego w prawie polskim
4.3.1. Stanowisko polskiej doktryny
4.3.2. Stanowisko polskiej judykatury
4.4. Relacja pomiędzy legalnym zachowaniem alternatywnym a lucrum cessans
5. Wielość przyczyn
5.1. Przyczynowość konkurencyjna
5.1.1. Sytuacje, gdy za każdą z przyczyn ktoś ponosi odpowiedzialność
5.1.2. Sytuacje, gdy za jedną z przyczyn ktoś ponosi odpowiedzialność, a druga jest zdarzeniem przypadkowym
5.2. Przyczynowość kumulatywna
5.2.1. Sytuacje, gdy za każdą z przyczyn ktoś ponosi odpowiedzialność
5.2.2. Sytuacje, gdy za jedną z przyczyn ktoś ponosi odpowiedzialność, a druga jest zdarzeniem przypadkowym
6. Utrata szansy
6.1. Systemy prawne odrzucające możliwość kompensacji utraty szansy
6.2. Systemy prawne dopuszczające możliwość kompensacji utraty szansy
6.2.1. Prawo francuskie i belgijskie
6.2.2. Systemy prawne common law
6.3. Prawo polskie
6.3.1. Szkoda na mieniu
6.3.2. Szkoda na osobie
6.3.3. Argumenty za i przeciw generalnej kompensacji utraty szansy w prawie polskim
6.4. Ustalanie wysokości odszkodowania
7. Przyczynowość alternatywna
7.1. Skutek szkodzący jako rezultat jednej z okoliczności, za którą ktoś ponosi odpowiedzialność
7.1.1. Jeden poszkodowany i zamknięta grupa potencjalnych sprawców
7.1.2. Wielu poszkodowanych i otwarta grupa potencjalnych sprawców
7.2. Skutek szkodzący jako rezultat okoliczności, za którą ktoś ponosi odpowiedzialność, albo okoliczności, za którą nikt nie ponosi odpowiedzialności lub za którą
odpowiada sam poszkodowany
7.2.1. Jeden poszkodowany
7.2.2. Wielu poszkodowanych

Rozdział 3
Zakres odpowiedzialności
1. Zakres odpowiedzialności - uwagi wprowadzające
2. Teorie indywidualizujące i generalizujące
3. Teoria ekwiwalentności
3.1. Zastosowanie teorii ekwiwalentności
3.1.1. Rzymskie prawo prywatne - wzmianka
3.1.2. Prawo belgijskie i francuskie
3.1.3. Polskie prawo cywilne
3.2. Pośredni związek przyczynowy
3.3. Ocena teorii ekwiwalentności
4. Teoria adekwatności
4.1. Powstanie teorii adekwatności
4.2. Teoria adekwatności w prawie polskim - rys historyczny
4.3. Badanie kauzalne na podstawie teorii adekwatności
4.3.1. Ocena zwiększenia prawdopodobieństwa pojawienia się skutku
4.3.2. Adekwatność a typowość następstw zdarzenia szkodzącego
4.3.3. Wyjątki od zasady adekwatnej przyczynowości
4.3.4. Zagadnienia szczegółowe
4.4. Tak zwana teoria wyjaśniająca
4.5. Pośredni związek przyczynowy
4.6. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób pośrednio poszkodowanych
4.7. Ocena teorii adekwatności
5. Teoria celu normy (zakresu ochronnego normy)
5.1. Typizacja sytuacji, w których zastosowanie znajduje teoria celu normy
5.2. Koncepcja tzw. bezprawności względnej
5.3. Ocena teorii celu normy
6. Teoria zakresu ryzyka
7. Teoria (racjonalnej) przewidywalności związku przyczynowego
7.1. Przewidywalność jako element obowiązku staranności (dutyofcare) i bliskości szkody (remoteness of damage)
7.2. Tak zwana thin skuli rule
7.3. Ocena teorii racjonalnej przewidywalności
8. Teoria związków przyczynowych koniecznych i przypadkowych
8.1. Teoria nieuniknionego związku przyczynowego
8.2. Ocena teorii związków przyczynowych koniecznych i przypadkowych
9. Projekty unifikacyjne prawa czynów niedozwolonych
9.1. Principles of European Tort Law
9.2. Draft Common Frame of Reference
9.3. Ocena propozycji zawartych w projektach unifikacyjnych prawa czynów niedozwolonych

Podsumowanie
Uwagi końcowe
Bibliografia
Orzecznictwo polskie
Orzecznictwo zagraniczne

636 stron, A5, oprawa twarda


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020