ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

EWOLUCJA POZYCJI WOJEWODY W SYSTEMIE WŁADZY POLITYCZNEJ W POLSCE DO 2009 ROKU


MROCZKA K.

wydawnictwo: ELIPSA , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 42.50 Twoja cena  40,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ewolucja pozycji wojewody w systemie władzy politycznej w Polsce do 2009 roku


Zasadniczym celem niniejszej dysertacji jest próba zaprezentowania urzędu wojewody w systemie władzy politycznej od momentu kształtowania się polskiej państwowości do rozwiązań przyjętych w 2009 roku.

Autor konieczność naukowej analizy urzędu wojewody z perspektywy historycznej uzasadnia deficytami w zakresie nauk o polityce i administracji. Celem podjętego wysiłku badawczego jest próba zaprezentowania urzędu wojewody w systemie władzy politycznej od momentu kształtowania się polskiej państwowości do rozwiązań przyjętych w 2009 r. Celowo poza głównym nurtem rozważań pozostawiono analizę aktualnych rozwiązań prawnych. Jest to w pełni uzasadnione z punktu widzenia konstrukcji i założeń monografii. Autor wskazuje, iż zasadniczym argumentem monografii jest twierdzenie, że wojewoda od początku kształtowania się polskiej państwowości należał do istotnych urzędów posiadających wysoki prestiż społeczny i szeroki zakres kompetencji. Jego faktyczna pozycja wynikała z różnorakich czynników, wliczając w to względy polityczne, ustrojowe i społeczno-ekonomiczne, oraz miała związek z koncepcją państwa w danym okresie historycznym. Przyjęcie powyższej hipotezy skutkuje powstaniem szeregu ciekawych pytań badawczych, sukcesywnie rozwijanych przez autora w poszczególnych częściach monografii. Co bowiem istotne, szczegółowe pytania badawcze zostały odniesione do każdej z epok historycznych będących przedmiotem analizy. Autor w swojej monografii wykorzystał bogatą i zróżnicowaną literaturę. Monografia stanowi ważny głos w dyskusji dotyczącej jednej z zasadniczych instytucji polskiego ustroju politycznego i prawnego. Zawiera ponadto oryginalne i doskonale udokumentowane tezy, będąc istotnym wkładem w rozwój nauk politycznych i prawnych”.

Wstęp

Rozdział I
Urząd wojewody w dawnej Polsce
1. Konceptualizacja kluczowych terminów badawczych
2. Wojewoda u zarania polskiej państwowości (w Polsce wczesno-piastowskiej) - wojewoda jako urząd centralny
3. Urząd wojewody w czasach rozbicia dzielnicowego - ewolucja w kierunku urzędu terytorialnego
4. Wojewoda w okresie Królestwa Polskiego
5. Usytuowanie i kompetencje wojewody w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

Rozdział II
Pozycja i rola wojewody w systemie administracyjnym II Rzeczypospolitej
1. Wojewoda w pierwszych latach II RP
2. Urząd wojewody w latach 1928-1939

Rozdział III
Umiejscowienie wojewody w systemie organów władzy w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1. Urząd wojewody po II wojnie światowej
2. Reformy z lat 1973-1975. Model funkcjonowania wojewody po reformie ustrojowej

Rozdział IV
Kształtowanie się modelu ustrojowego wojewody w latach 1989-2009
1. Urząd wojewody w okresie transformacji ustrojowej
2. Konstytucjonalizacja urzędu wojewody - projekty ustawy zasadniczej
3. Wojewoda w Konstytucji RP z 1997 roku
4. Pozycja wojewody w systemie administracji publicznej po reformie ustrojowej 1998 roku

Rozdział V
Wojewoda w systemie organów państwa polskiego po 2009 roku
1. Polityczne uwarunkowania reformy w okresie rządów koalicji PO-PSL
2. Pozycja i rola wojewody w świetle regulacji z 2009 roku - wybrane aspekty
3. Przyszłość urzędu wojewody w świetle najnowszych deklaracji politycznych

Zakończenie
Bibliografia

282 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021