ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SYTUACJA PRAWNA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W SYSTEMIE KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


ZIENTARSKI P.B.

wydawnictwo: SILVA RERUM , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 55.00 Twoja cena  52,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej


Mniejszości narodowe jako problem badawczy to zagadnienie niezwykle interesujące, będące wdzięcznym polem dociekań socjologów, politologów, kulturoznawców, demografów i historyków. Ma ono także swój wymiar prawny i, co za tym idzie, polityczny. Sytuacja prawna mniejszości jest bowiem przedmiotem badań zarówno konstytucjonalistów, jak i specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, a także administracyjnego. Wiążą się z tym kwestie tożsamości i świadomości narodowej, u których podstaw leżą poważne spory definicyjne, metodologiczne oraz ideologiczne. Tożsamość narodowa i etniczna dzieli bowiem społeczeństwa według kryterium: swoi – obcy. Przy czym im mniejszy poziom rozwoju kultury, tym bardziej eksponuje się ładunek emocjonalny i zazwyczaj w mniejszym stopniu eksponowana jest tolerancja.
Rzeczywistość tę w poważnym stopniu ugruntowują mity i stereotypy. Problemem bowiem jest nie to, że istnieją jacyś „inni”, lecz to, że ci „inni” funkcjonują w ramach konkretnego państwa, społeczności mieszkańców tego państwa i bywają jeszcze jego obywatelami. Na ten stan rzeczy mogą nakładać się i nakładają uprzedzenia rasowe bądź religijne, gdyż jakże często przedstawiciele mniejszości różnią się od grupy większościowej rasą, wyznaniem, językiem, tradycjami i obyczajami. Problem mniejszości narodowych ze szczególną mocą wystąpił
w Europie i towarzyszył powstawaniu państw narodowych od średniowiecza po XX w. Próby przezwyciężenia podziału na „swoich” i „obcych”, na mniejszości i większość, podejmowano w historii wielokrotnie, ale bezskutecznie, być może dlatego, że aż po schyłek XIX w. takie starania czyniono w poszczególnych państwach europejskich, i to wcale nie wszystkich. Nie obejmowały one także wszystkich istniejących w tych państwach mniejszości, gdyż z różnych względów niektóre z nich uważano za lepsze, a inne za gorsze, niegodne uwagi.

Warto zauważyć, że państwem, które w zasadzie nie zostało dotknięte zjawiskiem ostracyzmu w odniesieniu do mniejszości, była Rzeczpospolita Obojga Narodów, gdzie, jak to niegdyś poetycko zauważono, „pod wspólnym niebem” żyli obok siebie: Polacy, Litwini, Rusini, Niemcy, Węgrzy, Wołosi, Szkoci, Żydzi, Karaimi, Ormianie, wyznający islam Tatarzy oraz Cyganie.

Wstęp

Wstęp
Introduction
Wykaz skrótów

Rozdział I. Problemy definicyjne i metodologiczne
1. Spór o pojęcie narodu
2. Pojęcie tożsamości narodowej
3. Świadomość narodowa
4. Grupa etniczna

Rozdział II. Pojmowanie mniejszości narodowych i ich definiowanie w prawie międzynarodowym
1. Pojmowanie mniejszości narodowych w doktrynie
2. Normatywne ujęcie mniejszości narodowej w prawie międzynarodowym
3. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych
4. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych
5. Problem mniejszości narodowych i wielokulturowości w prawie Unii Europejskich
6. Język jako wyznacznik tożsamości mniejszości
A. Język jako element tożsamości
B. Języki Unii Europejskiej
C. System językowy Unii Europejskiej
D. Języki urzędowe i robocze Unii Europejskiej
E. Problemy językowe w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE
F. Problemy wykładni językowej w praktyce Trybunału Sprawiedliwości UE
G. Języki półoficjalne w świetle konkluzji Rady

Rozdział III. Mniejszości narodowe w polskim porządku prawnym
1. Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych i etnicznych
2. Prace legislacyjne nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
A. Pierwsze projekty
B. Projekt ustawy, jego założenia i opinie doktryny
C. Pierwsze czytanie projektu
D. Praca w Komisjach i Podkomisji nadzwyczajnej
E. Drugie czytanie w Sejmie
F. Trzecie czytanie
G. Prace w Senacie
H. Rozpatrzenie przez Sejm poprawek Senatu
I. Wejście w życie ustawy
J. Kształt prawny ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Rozdział IV. Polityka etniczna

Zakończenie

Bibliografia
Źródła
Literatura

380 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021