ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

DETERMINANTY A WIELKOŚĆ OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ


KORZENIOWSKA A.M.

wydawnictwo: UMCS , rok wydania 2021, wydanie I

cena netto: 40.80 Twoja cena  38,76 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej

podobieństwa i różnice


Monografia Anny Korzeniowskiej pt. Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej – podobieństwa i różnice jest pozycją zawierającą elementy nowatorskie i uzupełniającą lukę na polskim rynku wydawniczym. Porusza zagadnienia ważne z makro- i mikroekonomicznego punktu widzenia i dostarcza nowej wiedzy dotyczącej determinant kształtowania się oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej, która może być wykorzystana do skuteczniejszego kształtowania polityki prooszczędnościowej.

prof. dr hab. Janina Harasim
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przedłożona mi do recenzji monografia stanowi nowatorskie i odkrywcze opracowanie jednego z istotnych problemów ekonomii – oszczędności gospodarstw domowych. Stanowi ona niewątpliwie zwieńczenie wieloletnich intensywnych, rzetelnych badań prowadzonych przez Autorkę oraz wnosi ważny wkład do teorii i praktyki ekonomii. […] Podjęta w pracy problematyka jest bardzo ważna nie tylko dla rozważań teoretycznych dotyczących optymalnego poziomu oszczędności gospodarstw domowych oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy krajów, ale również dla działań praktycznych związanych z polityką społeczno-gospodarczą.

dr hab. Michał Pietrzak, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wstęp

ROZDZIAŁ 1
Oszczędności jako element finansów gospodarstw domowych
1.1. Elementy finansów gospodarstw domowych
1.1.1. Finanse gospodarstw domowych w klasyfikacji nauki finansów
1.1.2. Decyzje finansowe gospodarstw domowych
1.1.3. Składowe majątku gospodarstw domowych
1.1.4. Bilans gospodarstwa domowego
1.2. Związki oszczędzania i oszczędności z wybranymi aspektami finansów gospodarstw domowych
1.2.1. Definicje oszczędności
1.2.2. Oszczędności w teorii ekonomii
1.2.3. Związek oszczędności z konsumpcją
1.2.4. Inwestycje a oszczędności
1.2.5. Przesłanki podejmowania decyzji dotyczących oszczędzania w gospodarstwach domowych
1.2.6. Sposoby alokacji zasobów przez gospodarstwa domowe
1.2.7. Miary oszczędzania

ROZDZIAŁ 2
Wielkość i struktura oszczędności w krajach Unii Europejskiej w ujęciu makro- i mikroekonomicznym
2.1. Oszczędności w krajach UE - ujęcie makroekonomiczne
2.1.1. Makroekonomiczna stopa oszczędzania w krajach UE
2.1.2. Oszczędności brutto w krajach UE - ujęcie sektorowe
2.1.3. Struktura oszczędności prywatnych w ujęciu makroekonomicznym
2.1.3.1. Struktura oszczędności sektora prywatnego
2.1.3.2. Sezonowość trendów oszczędności sektora prywatnego
2.1.3.3. Kształtowanie się komponentu cyklicznego trendu oszczędności prywatnych
2.2. Oszczędności w krajach UE - ujęcie mikroekonomiczne
2.2.1. Stopa oszczędzania gospodarstw domowych
2.2.2. Wielkość i struktura oszczędności gospodarstw domowych
2.2.2.1. Aktywa w dyspozycji gospodarstw domowych
2.2.2.2. Wielkość i struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych

ROZDZIAŁ 3
Grupowanie krajów UE według podobieństw w wielkości i strukturze oszczędności gospodarstw domowych
3.1. Przesłanki, zakres przedmiotowy i metodyka analizy
3.1.1. Przyczyny heterogeniczności krajów UE pod względem oszczędzania
3.1.2. Zakres przedmiotowy oszczędności na potrzeby analizy
3.1.3. Metody statystyczne stosowane w toku analizy
3.2. Wyniki grupowania krajów UE pod względem ich podobieństw dotyczących wielkości oszczędności gospodarstw domowych
3.2.1. Rezultaty grupowania z wykorzystaniem analizy hierarchicznej
3.2.2. Rezultaty grupowania metodą podziałową k-średnich
3.2.3. Ranking krajów z wykorzystaniem metody porządkowania liniowego Hellwiga
3.2.4. Wnioski i podsumowanie

ROZDZIAŁ 4
Determinanty oszczędności w teoriach ekonomicznych i badaniach empirycznych
4.1. Pojęcie determinant oszczędności
4.2. Czynniki kształtujące oszczędności w teoriach wzrostu gospodarczego
4.2.1. Determinanty oszczędzania w ekonomii keynesowskiej
4.2.2. Determinanty oszczędności w neoklasycznych modelach wzrostu gospodarczego
4.3. Determinanty oszczędności w teoriach oszczędzania
4.3.1. Oszczędności w teorii dochodu relatywnego ,
4.3.2. Współczesne teorie oszczędzania - hipoteza dochodu permanentnego i hipoteza cyklu życia ,
4.3.3. Wybrane teorie powstałe jako modyfikacje hipotezy cyklu życia
4.3.4. Instytucjonalna teoria oszczędzania
4.4. Determinanty oszczędności z perspektywy ekonomii behawioralnej i psychologii ekonomicznej
4.5. Determinanty oszczędności w świetle badań empirycznych

ROZDZIAŁ 5
Zewnętrzne determinanty oszczędności
5.1. Makroekonomiczne determinanty oszczędzania
5.1.1. Stan finansów publicznych
5.1.2. Wydatki socjalne sektora rządowego
5.1.3. Produkt krajowy brutto a oszczędności - poziom i dynamika
5.1.4. Wydatki inwestycyjne gospodarki narodowej
5.1.5. Wpływ inflacji na oszczędności gospodarstw domowych
5.1.6. Krajowy kredyt dla sektora prywatnego i jego związek z oszczędnościami
5.1.7. Oprocentowanie depozytów a oszczędności
5.1.8. Saldo rachunku obrotów bieżących a oszczędności krajowe
5.2. Czynniki demograficzne i poziom wykształcenia jako determinanty oszczędzania
5.2.1. Zmiany demograficzne w krajach UE i ich wpływ na oszczędności
5.2.2. Poziom edukacji a oszczędności gospodarstw domowych
5.3. Grupowanie krajów UE z uwzględnieniem zewnętrznych determinant oszczędzania
5.3.1. Ocena znaczenia predyktorów makroekonomicznych i grupowanie krajów UE z ich uwzględnieniem
5.3.2. Ocena znaczenia czynników demograficznych i grupowanie krajów UE z ich uwzględnieniem

ROZDZIAŁ 6
Wewnętrzne determinanty oszczędzania gospodarstw domowych
6.1. Przepływy finansowe w gospodarstwach domowych jako determinanty oszczędzania
6.1.1. Dochody gospodarstw domowych
6.1.2. Zadłużenie gospodarstw domowych
6.1.3. Wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne gospodarstw domowych
6.1.4. Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych
6.2. Inne wewnętrzne determinanty wpływające na oszczędności gospodarstw domowych
6.2.1. Zatrudnienie i stopa bezrobocia
6.2.2. Zagrożenie ubóstwem i nierówności społeczne
6.3. Ocena znaczenia determinant wewnętrznych i grupowanie krajów UE z ich uwzględnieniem

ROZDZIAŁ 7
Badanie relacji między wielkością i głównymi składnikami oszczędności gospodarstw domowych UE a ich determinantami
7.1. Wyłonienie wewnętrznie podobnych grup krajów pod względem wielkości i głównych składników oszczędności oraz ich determinant zewnętrznych i wewnętrznych
7.2. Identyfikacja najważniejszych determinant wpływających na wybrane składniki oszczędności w krajach UE i wyłonienie skupień krajów podobnych pod względem znaczenia determinant
7.2.1. Dobór zmiennych do analizy
7.2.2. Determinanty wartości gotówki i depozytów posiadanych przez gospodarstwa domowe
7.2.3. Determinanty wpływające na wartość ubezpieczeń prywatnych posiadanych przez gospodarstwa domowe
7.3. Badanie zależności między wielkością i głównymi składnikami oszczędności w poszczególnych krajach a ich determinantami
7.3.1. Analiza zależności między wartością gotówki i depozytów posiadanych przez gospodarstwa domowe UE a ich determinantami
7.3.2. Analiza zależności między wartością ubezpieczeń prywatnych posiadanych przez gospodarstwa domowe a ich determinantami
7.4. Wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

320 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021