ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKTUALNOŚĆ MYŚLI ROBERTA MICHELSA


MIŃSKI R.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2016, wydanie I

cena netto: 40.85 Twoja cena  38,81 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Aktualność myśli Roberta Michelsa


Roberta Michelsa nie należy łączyć jedynie z politologią, albowiem ze wszystkich trzech ojców założycieli elityzmu (tzw. święta trójca elityzmu: Mosca, Pareto, Michels), to właśnie on przedstawił podejście najbardziej socjologiczne. Wiele miejsca w naukowej działalności Michelsa zajmuje wypracowanie jednolitej ramy teoretycznej dla badań empirycznych nad elitami; jako badacz twórczo nawiązał do dorobku Moski, Pareto oraz Webera. Jego wkład w rozwój elityzmu polegał na dostarczeniu empirycznych przesłanek słuszności tego stanowiska, a żelazne prawo oligarchii partii politycznych przynależy do współczesnego kanonu nauk społecznych. W Polsce jak dotychczas nie ukazały się ani monografia poświęcona Robertowi Michelsowi, ani tłumaczenie jego największego dzieła Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens (1911), stąd prezentowana książka wypełnia istniejącą w tej problematyce lukę.

Myśl Michelsa jest przedmiotem badań zarówno historyków myśli socjologicznej, jak i socjologów polityki, politologów zajmujących się partiami politycznymi oraz specjalistów od organizacji i zarządzania. Autor wykazuje kompetencje badawcze we wszystkich tych dziedzinach. (…) Książka ta może być pomocna szczególnie dla studentów socjologii (powinna trafić do spisu lektur w ramach historii myśli socjologicznej), politologii (partie polityczne, elity) oraz na kierunku organizacja i zarządzania (tendencje oligarchiczne organizacji).

fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Romana Bäckera


Radomir Miński (Poznań 1974) – doktor nauk społecznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2005); obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie. Autor książki Stosunki pracy w sektorze MSP na przykładzie Kępińsko-Ostrzeszowskiego Zagłębia Meblowego (2007) oraz wielu artykułów naukowych poświęconych zróżnicowaniu społecznemu w teorii i empirii, elityzmowi, oraz stosunkom własności. Zajmuje się też badaniami ewaluacyjnymi instytucji działających w obszarze wykluczenia społecznego – autor raportów i diagnoz lokalnych. Zainteresowania badawcze: metodologia badań społecznych, praktyczne zastosowania socjologii, socjologia polityki, teoria elit, socjologia gospodarki, socjoekonomiczna teoria własności, zróżnicowanie społeczne, wykluczenie społeczne, powiązania edukacji z rynkiem pracy. Promotor licznych prac magisterskich i dyplomowych.


Wstęp

Rozdział I
Twórca "żelaznego prawa oligarchii" - życie i dzieło
1. Biografia Roberta Michelsa
2. Periodyzacja twórczości Roberta Michelsa
3. Biograficzne implikacje w twórczości Roberta Michelsa
3.1. Identyfikacja z proletariatem. Michels jako socjaldemokrata i liberalny krytyk wilhelmińskich Niemiec
3.2. Aktywność polityczna Michelsa. Od rewolucyjnego idealizmu do syndykalizmu i krytyki socjaldemokracji
3.3. Okres turyński. Od rozczarowania ruchem robotniczym do teorii elit
3.4. Okres nacjonalistyczny. Michels jako rzecznik włoskiego ekspansjonizmu
3.5. Okres filofaszystowski
4. Podsumowanie. Próba określenia światopoglądu Roberta Michelsa

Rozdział II
Obszary zainteresowań badawczych Roberta Michelsa
1. Przesłanki polihistoryzmu Roberta Michelsa
1.1. Przegląd zainteresowań Roberta Michelsa
1.1.1. Problematyka feministyczna
1.1.2. Patriotyzm lokalny a obywatelstwo
1.1.3. Socjologia polityki
1.1.4. Historia współczesnych Włoch
1.1.5. Biografie wielkich ludzi
1.2. Podsumowanie. Michels jako prekursor badań jakościowych

Rozdział III
Oligarchiczne tendencje demokracji
1. Kontekst historyczny powstania Soziologie des Parteiwesens
2. Publikacje poprzedzające wydanie Soziologie des Parteiwesens
3. Soziologie des Parteiwesens
3.1. Problematyka rozprawy Michelsa
3.2. "Żelazne prawo oligarchii" jako teza o anomii w partiach politycznych
3.2.1. Etiologia oligarchii w partiach w demokracji parlamentarnej
3.2.2. Socjaldemokracja niemiecka - między partią integracji społecznej a partią wyborczą (catch-all party)
3.2.3. Biurokracja i organizacja
3.2.4. Kontrola prasy przez zawodowych przywódców
3.2.5. Stabilność przywództwa partyjnego
3.2.6. Kooptacja opozycji jako strategia utrzymania władzy
3.2.7. Zjawisko oderwania przywódców od mas a zburżuazyjnienie przywódców ruchu robotniczego
3.2.8. Zróżnicowanie społeczne przywództwa ruchu robotniczego. Elementy burżuazyjne we władzach socjaldemokracji
3.2.9. Przywódcy partyjni i związkowi a rola inteligencji w ruchu robotniczym
3.2.10. Zjawisko dezaktywacji członków partii
3.3. "Żelazne prawo oligarchii" a teza o zburżuazyjnieniu społeczeństwa
3.3.1. Socjologiczna analiza władzy w państwie - rola walki klas w demokracji parlamentarnej
3.3.2. Dyferencjacja klasy robotniczej. Przemiany stylu życia przywódców ruchu robotniczego
3.4. Pedagogika społeczna jako antidotum na kryzys przywództwa politycznego
3.5. Zjawisko przemieszczenia celów organizacji
3.6. "Żelazne prawo oligarchii" jako manifest empirycznej socjologii partii politycznych
3.7. Badania ruchliwości społecznej a stratyfikacyjna teoria elit Michelsa
3.7.1. Mussolinizm. Charyzmatyczna dyktatura i faszystowska teoria konsensusu. Masy jako podmiot polityki
3.7.2. Przemiany w klasach rządzących
3.8. Fenomenologia władzy. Autorytet i konserwatyzm jako arcana imperii rządzącej mniejszości
3.8.1. Autorytet jako zdolność do przejęcia władzy
3.8.2. Dekonstrukcja pojęcia rewolucji i konserwatyzm jako zdolność utrzymania władzy
3.9. Podsumowanie. "Żelazne prawo oligarchii" jako prawo rozwojowe partii politycznych

Rozdział IV
Robert Michels jako socjolog
1. Wpływy szkół socjologicznych na myśl Michelsa
1.1. Sprzeczność jako kategoria poznania naukowego. Dialektyka organizacji Michelsa
1.2. Weber a Michels: relacja mistrz-uczeń czy asymetryczne partnerstwo
1.3. Wpływ Moski i Pareta - socjologia jako nauka nomotetyczna
1.4. Wpływ psychologii tłumu - masy a opinia publiczna
2. Podsumowanie. Socjologia jako nauka w ujęciu Roberta Michelsa

Rozdział V
Recepcja myśli Roberta Michelsa
1. Recepcja Soziologie des Parteiwesens przed II wojną światową
1.1. Wczesna recepcja Soziologie des Parteiwesens
1.2. Socjaldemokratyczna krytyka "żelaznego prawa oligarchii"
1.3. Repliki autorów marksistowskich
2. Recepcja Michelsa po II wojnie światowej
2.1. Wpływ Michelsa na rozwój socjologii organizacji
2.2. Wpływ Michelsa na rozwój socjologii polityki
2.3. Teza oligarchiczna jako wyzwanie dla ustroju demokratycznego
2.4. Neopozytywizm metodologiczny a status "żelaznego prawa oligarchii"
2.5. Pierwsze podsumowania recepcji Political Parties
3. Biograficzna iluzja hermeneutyki a odczytanie krytyki demokracji parlamentarnej Michelsa
3.1. Michels jako makiaweliczny obrońca demokracji
3.2. Michels jako rozgoryczony demokrata i wyalienowany socjolog
3.3. Michels jako "akademicki ambasador faszyzmu"
4. Renesans twórczości Michelsa
4.1. Michels jako prekursor badań degeneracji ruchów społecznych
4.2. Kontrowersje dyskursywne w teorii Roberta Michelsa
5. Recepcja Michelsa w Polsce
5.1. Pozytywna krytyka Zur Soziologie des Parteiwesens z pozycji materializmu historycznego
5.2. Michels jako "ojciec założyciel" teorii elit
6. Obiektywne przesłanki mylenia krytyki demokracji z jej odrzuceniem w twórczości Michelsa
6.1. Niekonsekwencje translacyjne
6.2. Rygoryzm pojęciowy Michelsa
6.3. Pojęcie demokracji w myśli Roberta Michelsa
7. Podsumowanie. Recepcja myśli Michelsa

Rozdział VI
Aktualność myśli Roberta Michelsa
1. Robert Michels jako prekursor koncepcji demokracji współzawodniczącej
2. Teza oligarchiczna jako paradygmat badań korporacji biznesowych
3. Michels jako pionier badań ruchów społecznych

Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Indeks nazwisk
The Relevance of Robert Michels‘s Thought (Summary)


334 strony, Format: 16.5x23.6, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022